shutterstock_1759337852

SYSTEMATISK HMS

Systematisk HMS-arbeid handler om å identifisere risikofaktorer, iverksette tiltak og slik forebygge uheldig belastning blant de ansatte. Ved å jobbe systematisk innen både helse, miljø og sikkerhet kan man aktivt bidra til å forbedre og utvikle sine ansattes arbeidsplasser, så vel som å forebygge sykefravær, ulykker og konflikter. 


INTERNKONTROLL
Internkontrollforskriften lovfester at alle virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Vi opplever at mange bedrifter gjør mye riktig i praksis. Imidlertid er det krav til dokumentasjon til både mål for HMS, oversikt over organisasjon, kartlegging og risikovurdering av forhold i bedriften. Rutiner for å avdekke, utbedre og forebygge risikoforhold er det og dokumentasjonskrav til i henhold til lovverket. Det er altså ikke nok at man gjør ting riktig i praksis, det må også dokumenteres for at lovkravet skal være ivaretatt. Her kan det være godt med kyndig hjelp på veien.
I SALIS Bedriftshelsetjeneste kan vi bidra med blant annet: 
 • Etablering og forbedring av internkontrollsystem/HMS-system
   
 • Veiledning før/under/etter besøk av Arbeidstilsynet
   
 • Risikovurderinger og kartlegging (se også Yrkeshygiene for mer informasjon)
   
 • Vernerunder
   
 • Lovpålagte helseundersøkelser, yrkesvaksinering m.m. (se egne underfaner for ytterligere informasjon)
Hva må kartlegges og risikovurderes? 
 • Ergonomi (måten vi bruker kroppen i arbeidet)
   
 • Psykososiale og organisatoriske forhold
   
 • Kjemikalier
   
 • Fysiske forhold
   
 • Biologiske faktorer