shutterstock_1406704493

HELSEUNDERSØKELSER

I tråd med lov og forskrift tilbyr Salis Bedriftshelsetjeneste målrettede arbeidshelseunderøkelser av de ansatte. 
I henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-1 skal arbeidsgiver sørge for helseovervåking når risikoforholdene til sier det. 

Vår yrkesmedisiner gjør og offshore-undersøkelser, dykkerundersøkelser, legeattester for jernbane, bilsertifikat m.m. i yrker der dette kreves. 

HVEM SKAL HA HELSEUNDERSØKELSE?

I tråd med lov og forskrift tilbyr Salis Bedriftshelsetjeneste målrettede arbeidshelseunderøkelser av de ansatte. 
I henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-1 skal arbeidsgiver sørge for helseovervåking når risikoforholdene til sier det. 

Det er med andre ord en vurdering av risiko som ligger til grunn for hvorvidt helseovervåking skal finne sted for å oppfylle lovkravet.
Et praktisk eksempel på når risikoforholdene tilsier det er eksempelvis ansatte i en håndtverksbedrift som håndterer sager av ulike varianter/spikerpistol m.m. Her er trolig eksponeringen for støy såpass høy, over tid, at risikoforholdene tilsier at den ansatte står i fare for hørselsskader og arbeidsgiver med dette til grunn skal sørge for helseovervåking. Trestøv i samme type bedrift kan og være utløsende faktor for krav om helseovervåking.

Vi hjelper gjerne deg og din bedrift til å avdekke risikoforholdene og hvorvidt arbeidsgiver er pliktig å drive helseovervåking.

Arbeidstilsynet anbefaler at målrettede arbeidshelseundersøkelser gjøres med intervaller på ca. 3 år. 

Det er og visse typer eksponering som i henhold til ovennevnte forskrift utløser en plikt til alltid å gjennomføre helseundersøkelser uten unntak:
 • Gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid
 • Biologiske faktorer
 • Støy eller mekaniske vibrasjoner
 • Ioniserende stråling (f. eks røntgen)
 • Kunstig optisk stråling
 • Elektromagnetisk felt
 • Arbeid under vann eller økt omgivende trykk
 • Støv med asbestfiber

HVA INNEHOLDER HELSEUNDERSØKELSENE?

I Salis Bedriftshelsetjeneste er vi opptatt av å jobbe kunnskapsbasert. Vi ser alltid på risikoforholdene i bedriften når vi skal foreta målrettede arbeidshelseundersøkelser. 

Våre undersøkelser tar utgangpunkt i et spørreskjema der vi snakker med den enkelte ansatt om deres arbeidshelse, risikoforhold/eksponering på arbeidsplassen, ergonomi og ikke minst organisatoriske/psykososiale forhold ved arbeidsplassen. Ved at vi møter den enkelte ansatt og har mulighet til å spørre hvorfor vedkommende svarer som han/hun gjør på det enkelte spørsmål gir vi muligheter for å få dypere informasjon og kvalitet over undersøkelsene, enn hva man ellers ville fått ved anonyme spørreundersøkelser m.m.

I tillegg til en samtale gjennomfører vi ofte
 • Blodtrykk
 • Audiometri/Hørselstest
 • Spirometri/Lungetest 
Vi har og mulighet til å utføre andre typer tester som kolesterol, blodsukker m.m. men ser ofte at dette ikke gir svar på arbeidsrelatert sykdom. Imidlertid er det alltid risikoforholdene var arbeidsplassen som avgjør hva slags undersøkelser som utføres.