HVA TILBYR VI?

HVA TILBYR VI?

Bedriftshelsetjenesten er landsdekkende og betjener i dag rundt 400 kundebedrifter.    
Vi tilbyr din bedrift blant annet: 
     SYSTEMATISK HMS
 • Kartlegging for å fastsette status på HMS og identifisere risiko-områder som krever oppfølging
 • Risikovurdering/Sikker-Jobb-Analyse av arbeidsmiljøet ved risiko for helse- og miljøfare
 • Kartlegge helserisiko som kan føre til produksjonstap
 • Bistå bedriftens eiere, ledere og ansatte i forbindelse med endringer og omstillinger
 • Gi råd og anbefaling i forhold til organisering, ledelse og medvirkning
 • Opplæring og veiledning i opprettelse av internkontrollsystem/HMS-håndbok for bedriften
 • Faktaundersøkelser v/varslingssaker av mulige kritikkverdige forhold
 • Bedriftsintern opplæring/kurs etter bedriftens behov og ønsker
 • 40-timers HMS-kurs for verneombud og tillitsvalgte
 • Lovpålagt lederopplæring
     HELSE
 • Målrettede arbeidshelseundersøkelser
 • Yrkesvaksinering
 • Ergonomisk kartlegging og veiledning
 • Arbeidsplassvurdering
 • Individuell tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte i dialogmøter hvor det utarbeides oppfølgingsplaner
 • Førstehjelpskurs
 • Bedriftslege med bred kompetanse innen arbeidshelse
 • Støttesamtaler ved kriser på individ- eller organisasjonsnivå

     YRKESHYGIENE
 • Målinger av støv, støy m.m.
 • Risikovurdering av kjemikalier


I vår kundeportefølje har vi blant annet: barnehager, renholdsbedrifter, hoteller, restauranter, vakt- og sikkerhetsselskaper, industribedrifter, fiskeri-bedrifter, tannlegesentre, entreprenørbedrifter og mekaniske bedrifter. Vi har og oppdrag for kommuner og statlige foretak.

Kundebedriftene varierer i størrelse, fra den minste med 1 ansatt, til den største med omlag 2700 ansatte. 
shutterstock_164256356
Arbeidsmiljøloven forutsetter at HMS-arbeidet i din bedrift skal være systematisk. SALIS tilbyr din bedrift en gjennomgående bedriftshelsetjeneste og som kundebedrift hos oss får du hjelp til;
 • Vurdering av alt arbeid med hensyn til risiko - herunder opplæring på Sikker-Jobb-Analyse
 • HMS-handlingsplanlegging og dokumentasjon for tilsynsmyndighetene
 • HMS-egenerklæring til bruk ved anbudskonkurranse ved offentlige anskaffelser
 • Utvikling av rutiner for forebygging av fravær og tett oppfølging av sykmeldte
 • Utvikling av gode HMS-rutiner, herunder bruk av personlig verneutstyr
 • Utvikling og evaluering av bedriftens Internkontrollsystem for å se til at det virker etter hensikten.
SALIS er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår din bedrift med;
 • Gjennomføring av myndighetenes lovkrav i forhold til det systematiske HMS-arbeidet
 • Risikovurdering av kjerneaktivitetene i bedriften, herunder dokumentasjon til tilsynsmyndighetene
 • Prioritering og iverksetting av risikoreduserende tiltak, herunder rådgiving og opplæring
 • Oppfølging og evaluering av det systematiske HMS-arbeidet slik internkontrollforskriften forutsetter, herunder bistand ved utarbeiding av HMS-egenerklæring
Navn*
Epost*
Kommentar