Logo Salis helsehus
Logo Salis helsehus
Meny
MENY
Logo Salis helsehus

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Fravær
 
 • Fravær fra arbeid er en utfordring i forhold til kvaliteten på den tjeneste eller det produkt som virksomheten skal levere.
 • Fravær koster arbeidsgiver minimum kr 2.500.- pr fraværsdag i arbeidsgiverperioden og er ikke særlig gunstig for privatøkonomien heller.
 • Fravær fra arbeid skyldes i mange tilfeller sammensatte plager i muskel og skjelettsystemet og lettere psykiske helseplager. Disse plagene kan være vesentlig og er noe som kan ramme oss alle fra tid til annen. Plagene er nødvendigvis ikke et tegn på sykdom. Slike sammensatte helseplager er vanskelig å diagnostisere presist for deretter å sette inn konkrete og målrettede behandlingstiltak. Mange mennesker går derfor rundt med slike plager over tid, som kan gi nedsatt arbeidsevne og perioder med fravær som resultat. 
 • På vår poliklinikk henvender vi oss først og fremst til denne målgrunnen 


Målgruppe 

 
 • Langtidssykemeldte arbeidstakere eller arbeidstakere med vesentlig sykefravær over lengre tid.
 • Arbeidstakere med sammensatte helseplager i muskel og skjelett og lettere psykiske helseplager
 • ​Ansatte som er eksponert for hardt fysisk arbeid og ensidig gjentakende arbeidsoppgaver
 • Ansatte som er for syke til å gjøre jobben sin men friske nok til å arbeide noe
 • Personer som trenger en  ergonomivurdering, eventuelt annen årsaks undersøkelse. Vurdering av hjelpemidler, for eksempel: vernesko, kontorutstyr, ergonomiske hjelpemidler og forflytningsutstyr for barnehageansatte og pleie og omsorgstjenesten, industri og transport

Henvisning
 
 • Arbeidsgiver henviser direkte til oss og første intervensjon senest i løpet av påfølgende uke

Vurdering ved AMP: 
 
 • Vurdere om helseplagene er arbeidsrelatert 
 • Årsaks vurdering og rådgiving for å redusere uheldig arbeidsrelatert eksponering
 • Helhetlig vurdering med fokus på bedring mot arbeid - gjenoppta og stabilisere arbeidsforholdet
 • Vurdering av restarbeidsevne opp mot annet arbeid - karriereveiledning

Tilbud til privat personer: 
 
 • Vurdering av helseplager 
 • Fysikalsk behandling og mestringssamtaler
 • Tilbud til alle, men ansatte i kundebedrifter prioriteres
Ved flere henvendelser fra ansatte av samme årsak kan vi gå inn i bedriften å gjøre en kartlegging av fysisk/psykososialt arbeidsmiljø. Risikovurdering for å vurdere hva  ansatte utsettes for, sette i gang tiltak i forhold til årsaksforholdene.